Parfum & Geur

Streel je zintuigen

Amylkaneelaldehyde

 3,00

Wissen

Beschrijving

Een van de meest gebruikte jasmijn geurstoffen.

Een vettige, bloemige jasmijnnoot. Vooral gebruikt voor jasmijnakkoorden, ook goed te gebruiken in andere (witte) bloemenakkoorden. Gebruik tot 10% in jasmijnakkoorden, voor overig gebruik is 2% vaak het maximum.

Mengt goed met de meeste gebruikelijke oplosmiddelen. Een niet al te stroperige vloeistof. Geen erg sterke geur, daarom eenvoudig in het gebruik, verdunnen is niet nodig: kan onverdund worden gebruikt. Meestal een basisnoot, soms een hartnoot (Poucher: 100). Goed houdbaar voor een aldehyde, maar zal na enige tijd oxideren, wat eenvoudig waar te nemen is door de amandelachtige geur van benzaldehyde. Kan het beste tenminste elke twee jaar worden vervangen, dus koop niet meer dan normaal in twee jaar wordt verbruikt. Kan eventueel reageren met antranilaten, maar dat is meestal geen probleem. Ondanks het aldehydekarakter is amylkaneelaldehyde stabiel in zeep.

Verpakking: glazen of aluminium fles met dop: geen druppelaar. We adviseren het gebruik van plastic pipetten voor eenmalig gebruik, deze voorkomen het per abuis vermengen van producten en beperken het risico van oxidatie.

Andere namen zijn 2-benzylideenheptanal, amyl cinnamal, amyl cinnamaldehyde, amylcinnamic aldehyde, alfa kaneelaldehyde, alpha amyl cinnamic aldehyde; de alfa vorm is de gebruikelijke soort die in de parfumwereld wordt gebruikt. Synthetisch product, meestal gebaseerd op fossiele grondstoffen, soms deels gemaakt van wonderolie. Komt vrijwel niet in de natuur voor, al helemaal niet in gebruikelijke natuurlijke geurstoffen. Zuiverheid >90%.

CAS-nummer: 122-40-7
EINECS-nummer: 204-541-5
FEMA-nummer: 2061
Vlampunt: >100 °C

Let op! De Hekserij verkoopt geen producten die bedoeld zijn voor inwendig gebruik, als smaakstof of anders, dit geldt ook voor gebruik in producten voor elektrisch roken. Deze geurstof is bedoeld voor gebruik in parfum, cosmetica, verzorgingsproducten, kamerparfums en huishoudelijke producten.

Volgens de gevaarlijke stoffen wetgeving GHS / REACH is het volgende van toepassing:
Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P261: Inademing van damp vermijden
P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen
P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P273: Voorkom lozing in het milieu
P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding dragen
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P501: Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende verwerker van gevaarlijk afval
Bovenstaande informatie is deels afgedrukt op het productetiket.

Amylkaneelaldehyde is een van de allergenen die in de Europese Unie op het etiket van cosmetische producten, waaronder parfums, moet worden vermeld als de concentratie boven een bepaald niveau is. De verplichte aanduiding op het etiket is dan: Amyl Cinnamal. Het gebruik in cosmetica is niet beperkt, mag in elke concentratie worden gebruikt.

Gebruik is beperkt door IFRA (alleen van toepassing voor leden van de IFRA).

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking, koel (15-20 °C), droog, donker en buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Formuleringsvoorbeeld: Jasmijn akkoord 1

20 Benzylacetaat
15 Amylkaneelaldehyde
15 Hedione
15 Lyral
10 Fenylethylalcohol
10 Linalool
8 EO Ylang ylang
5 alfa Jonon
2 Indol 10% in DPG

Een goede manier om het effect van deze stof op het akkoord te onderzoeken is door bovenstaande formulering twee keer te maken, waarbij de tweede keer het amylkaneelaldehyde wordt vervangen door DPG.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g