Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van De Hekserij

Versie 3 – geldig vanaf 15 juli 2013

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van De Hekserij zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij De Hekserij te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Hekserij zijn vrijblijvend. De Hekserij heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
2.2 De Hekserij heeft het recht bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat De Hekserij de bestelling heeft geaccepteerd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, andere bijkomende kosten en eventuele wettelijke bijdragen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient vooruit betaald te worden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website of anderszins vermelde levertijden zijn indicatief. Levering van de bestelling vindt uiterlijk plaats binnen 30 werkdagen, tenzij door De
Hekserij anders wordt aangegeven. In dat laatste geval wordt dit op tijd aangegeven.
4.2 Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.
4.3 De Hekserij bepaalt de vervoerder en de wijze van vervoeren.
4.4 De Hekserij behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten te leveren. Tenzij anders overeengekomen zijn hieraan geen extra kosten verbonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle bestelde en geleverde producten blijven eigendom van De Hekserij totdat de producten en de kosten volledig betaald zijn. Het risico van geleverde producten ligt bij de klant zodra deze zijn geleverd op het afleveradres.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 2 weken na levering schriftelijk aan De Hekserij te worden gemeld.
6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Hekserij de keuze het product te vervangen door een ander product dan wel de factuurprijs terug te betalen.
6.3 Consumenten die in de EU wonen (dus niet anderen, bijvoorbeeld bedrijven, scholen en consumenten die niet in de EU wonen) hebben het recht producten die per email, fax, of webwinkel zijn besteld binnen 15 werkdagen na aflevering aan De Hekserij te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn. Producten met een beperkte houdbaarheid, die aangegeven is op de verpakking, worden alleen teruggenomen als aangebrachte verzegelingen niet zijn verbroken. Als de betreffende artikelen al betaald waren, wordt het bedrag uiterlijk binnen 30 dagen door De Hekserij terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De Hekserij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onbegrepen, onjuiste of onvolledige informatie in cursussen,
productbeschrijvingen, adviezen en andere uitingen.
7.2 De productaansprakelijkheid is beperkt tot het betaalde bedrag voor het product.

Artikel 8. Diversen

8.1 Er kunnen geen rechten worden ontleent aan het feit dat De Hekserij deze Voorwaarden eventueel soepel hanteert.
8.2 Als een bepaling van deze Voorwaarden of een andere overeenkomst met De Hekserij in strijd zou zijn met een toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de
betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door De Hekserij vast te stellen andere, vergelijkbare bepaling.
8.3 De Hekserij mag bij de uitvoering van uw bestelling gebruik maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Hekserij
Spoorstraat 57
8271 RG IJsselmuiden

KvK nummer: 05077710
BTW nummer: NL821080623B01