Geurgrondstof

Streel je zintuigen

EO Eucalyptus globulus (org) *ADR*

 6,95 incl. BTW  5,74excl. BTW

Beschrijving

EO Eucalyptus globulus (org) is etherische olie van de eucalyptus. Deze olie wordt door middel van stoomdestilatie gemaakt van de bladeren van de grootbladige eucalyptusboom. Het is een natuurlijke stof, maar ook een gevaarlijke stof waar voorzichtig mee moet worden omgesprongen. Aan de eucalyptusolie die wij verkopen is niets toegevoegd, het is zuivere etherische olie.

De toevoeging (org) betekent dat de olie van ‘organische’ herkomst is, dit betekent onder meer dat er geen kunstmest en zo min mogelijk of geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt bij de teelt.

EO Eucalyptus globulus kan worden gebruikt voor het parfumeren van cosmetica of als geurstof in parfums en andere geurproducten. Daarnaast is het geschikt voor uitwendig gebruik in de aromatherapie, of in een aromalamp, mits de olie gebruikt wordt in een voldoende gevuld bakje met water, anders kan er brand ontstaan.

Er zijn verschillende soorten Eucalyptus, zo’n 200, en ook van andere soorten wordt wel etherische olie gemaakt. De soort die wij verkopen is de meest gebruikelijke. Ter onderscheiding van de verschillende soorten wordt vaak de botanische naam gebruikt, voor onze olie is dat Eucalyptus globulus.

In het Engels en Franse is eucalyptus ook eucalyptus, in het Duits is wordt de c vervangen door een k: eukalyptus. Een naam uit het land van herkomst (Australië) is Blue Gum. INCI: EO eucalyptus kan onderdeel zijn van het parfum, de INCI aanduiding ‘Parfum’ is dan voldoende. Als de olie niet als parfum is bedoeld, maar bijvoorbeeld als werkstof kan ook gekozen worden voor de aanduiding ‘Eucalyptus Globulus Leaf Oil’. Daarnaast kan het nodig zijn de allergenen die in de Eucalyptusolie zitten op het etiket te vermelden, dit hangt af van de totale hoeveelheid allergenen in het product en het type product. Het FEMA nummer is 2466.

Gebruik algemeen: EO Eucalyptus globulus bevat de volgende allergenen: limoneen (limonene). Bij een bekende allergie voor limoneen raden we gebruik af. We hebben aan onze eucalyptusolie geen antioxidant toegevoegd. Omdat de olie van nature rond de 20% limoneen en pineen bevat, beide gevoelig voor zuurstof uit de lucht, kan het verstandig zijn wel een antioxidant toe te voegen aan de olie, of anders aan het product waar het in wordt gebruikt. Voor de olie is met name 0,1% BHT aan te bevelen als antioxidant. Zonder antioxidant kan de olie -na langere tijd te zijn blootgesteld aan de lucht- deels oxideren waardoor de olie sterker allergeen wordt.

Parfumeren van cosmetica, parfums en andere geurproducten: de maximaal door ons aanbevolen hoeveelheid hangt af van andere toegevoegde geurstoffen, gevoeligheid van de gebruiker, maar vooral van het product dat moet worden geparfumeerd.
– Gezichtcrèmes en andere producten die op de normaal blootgestelde huid blijven liggen: maximaal 0,2%, dat is ongeveer 4 druppels per 100 gram product.
– Lichaamscrèmes, massageolie en andere producten die op de normaal door kleren bedekte delen van het lichaam blijven liggen: maximaal 0,6%, dat is ongeveer 12 druppels per 100 gram product.
– Shampoo, zeep en andere producten die worden afgespoeld: maximaal 1,0%, dat is ongeveer 20 druppels per 100 gram product.
– Parfum en andere cosmetische geurproducten: maximaal 8%, dat is ongeveer 160 druppels per 100 gram product.
– Kamerparfums, geurkaarsen en andere geurproducten die geen cosmetica zijn: maximaal 12%, dat is ongeveer 240 druppels per 100 gram product.
Er is geen wettelijke beperking of IFRA beperking van de maximale te gebruiken hoeveelheid eucalyptusolie in cosmetica.

In parfums en dergelijke is eucalyptus hoofdzakelijk een topnoot, staat 4 uit 100 op de indeling van Poucher. Het is normaal geen veel gebruikte stof, alleen als een medicinale geur gewenst is is eucalyptus geschikt. Kan ook in tandpasta en mondspoelingen worden gebruikt.

In zeep geeft het wat frisheid, ook hier is het sterk medicinaal van geur, dus met name geschikt voor ontsmettende zeepsoorten. Het moet goed gefixeerd worden.

Ander gebruik: Eucalyptusolie is GEEN conserveermiddel! Zoals veel soorten etherische olie draagt eucalyptusolie bij aan de conservering, maar omdat niet alle micro-organismen in elke concentratie in voldoende mate gedood of in groei beperkt worden is het conserverend effect vaak alleen in gevaarlijk hoge concentraties voldoende. Voor gebruik als ontsmettingsmiddel geldt hetzelfde: draagt bij, maar alleen als ondersteuning van andere middelen.

Aromatherapie: We geven geen advies op het gebied van aromatherapie, omdat de meningen op dit punt sterk verschillen. Wel adviseren we om eucalyptusolie niet onverdund op de huid te gebruiken.

Indicatie van de samenstelling:
> 25 % – 1,8 Cineol
5-10 % – Limoneen
2-5 % – alfa Pineen
1-2 % – alfa Terpineol

Eucalyptusolie is een natuurproduct, de exacte samenstelling van de olie verschilt daarom per keer, dit is afhankelijk van het herkomstgebied, de ouderdom van de planten, het weer tijdens het groeiseizoen, de manier van oogsten, de manier van destilleren, rectificeren en enkele andere factoren.

Verpakking: we leveren deze standaard in 10, 50 en 250 g verpakking.
10 ml verpakking: bruin glazen fles met kinderveilige sluiting, in een plastic zakje
50 ml verpakking: bruin glazen fles met kinderveilige sluiting
250 g verpakking: Aluminium verpakking met kunststof stop en dop. Deze mag niet aan consumenten worden verkocht omdat de sluiting niet kindveilig is.
De kinderveilige sluiting werkt net als de meeste andere: duw de dop naar beneden, zodat de nokjes van het bovendeel in die van het onderdeel vallen en draai de dop voorzichtig los. Als u draait zonder eerst goed te duwen kan de dop defect raken.

Bewaren: Koel, droog, donker bewaren in de goed gesloten originele verpakking in een goed geventileerde ruimte. NIET in de koelkast bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

CAS-nr TSCA: 8000-48-4
CAS-nr EU: 84625-32-1
EG-nr: 283-406-2
FEMA-nr: 2466
INCI: EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL

Wettelijk (REACH) is eucalyptusolie ingedeeld als gevaarlijke stof, de volgende informatie staat daarom op het etiket:

GEVAAR
Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen op het etiket:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken. – Niet roken.
P280: Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de nationale voorschriften.

Overige voorzorgsmaatregelen (niet op het etiket):
P233: In goed gesloten verpakking bewaren.
P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261: Inademing van damp vermijden.
P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen / afdouchen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Dit product wordt als ADR zending (gevaarlijke stoffen) verzonden. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden van afhalen op een DHL Service point en voor retour zenden. Zie ook: ADR zendingen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g NIET voor particulieren