Nationale BTW op productprijzen

The English translation follows after the Dutch text

Vanaf 1 juli 2021 betalen onze klanten de nationale BTW voor hun producten. Tot en met juni 2021 betaalden ze de Nederlandse BTW.

Belangrijkste gevolgen

Het belangrijkste gevolg is dat de prijs voor een product inclusief BTW nu in elk land anders kan zijn. Bepalend is het land waar we de goederen naartoe sturen, de BTW regels van dat land gelden. Zo kan het zijn dat een product dat zonder BTW € 2,00 kost, in Zweden voor € 2,50 op de website staat en voor Luxemburg voor € 2,34.

Veranderingen in de website

De webshop probeert zo goed mogelijk te bepalen in welk land de gene die bestelt is. Op basis daarvan worden de prijzen getoond. Echter, de uiteindelijke berekening vindt plaats op basis van het land waar de bestelling naartoe worden gestuurd. Het is daardoor helaas altijd mogelijk dat de prijzen uiteindelijk hoger (of lager) uitvallen, omdat we pas dan zeker weten welk BTW tarief moet worden toegepast.

We gaan kijken of we deze methode verder kunnen verbeteren.

Waarom

De reden is deels omdat we steeds meer omzet maken en daarom onder andere BTW regels vallen, en deels door wijzigingen in de BTW regelingen zelf.

Intracomunautaire leveringen

Bedrijven in de EU mogen we in veel gevallen beleveren zonder BTW te rekenen. Als u daar (mogelijk) recht op heeft: stuur ons een email en vraag om informatie over IC leveringen. Doe dit ruim voor het plaatsen van uw bestelling.

Leveringen buiten de EU

Bij leveringen buiten de EU hoeven we geen BTW in rekening te brengen. Wel zijn er kosten voor het maken van exportdocumentatie en kan het zijn dat er bij invoer heffingen en belastingen in rekening worden gebracht door de douane. Bestellen voor levering buiten de EU kan alleen per email.

English translation

From 1 July 2021, our customers will pay national VAT on their products. Until June 2021 they paid the Dutch VAT.

Most important consequences

The most important consequence is that the price for a product including VAT can now be different in each country. Depending on the country to which we send the goods, the VAT rules of that country apply. For example, a product that costs € 2,00 without VAT may be listed on the website for € 2,50 in Sweden and for € 2,34 in Luxembourg.

Changes in the website

The webshop tries to determine as accurately as possible in which country the ordering person is. The prices are shown based on this information. However, the final calculation takes place on the basis of the country to which the order is sent. It is therefore unfortunately always possible that the prices end up higher (or lower), because only then we know for sure which VAT rate should be applied.

We will see if we can further improve this method.

Why

The reason is partly because we are making more and more turnover and therefore fall under different VAT rules, and partly because of changes in the VAT regulations themselves.

Intra communal supplies

In many cases, we are allowed to deliver to companies in the EU without charging VAT. If you are (possibly) entitled to this: send us an email and ask for information about IC deliveries. Do this well before placing your order.

Deliveries outside the EU

For deliveries outside the EU we do not have to charge VAT. However, there are costs for preparing export documentation and it is possible that duties and taxes are charged by customs upon import. Orders for delivery outside the EU can only be placed by email.